mandag, april 22, 2019

Smøla IL

MinimizeVedtekter for Smøla IL


Lov for Smøla IL. Stiftet den 9.nov 1930

Vedtatt den 17. nov 1985

Laget ble organisert på ekstraordinært årsmøte 17. nov 1985, som følge av sammenslåing av IL Parat, IL Real og IL Smyl.

Godkjent av Idrettsstyret den ………, jfr  NIF’s  lov §3

§ 1. Formål

Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap fremme idrett i sunne former.


§ 2.

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets. Laget er tilsluttet de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget har sete i Smøla komune og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.


§3. Medlemmer

Enhver som innordner seg lagets og overordnede myndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen.

En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet (jfr NIF’s lov § 39).

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.

For å ha stemmerett, må et medlem ha fylt 15 år og ha vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt forhold til laget i orden.

Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds lover og bestemmelser. For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds «Straffebestemmelser og forgåelser.»


§ 4. Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 16 år betaler en lavere kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, mister sine rettigheter, og kan av styret strykes av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner.


§ 5. Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år i januar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste skal være tilgjengelig for medlemmer senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antallstemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt av loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoner’s  lover og bestemmelser.

Årsmøtet skal:

1.       Behandle årsmelding.

2.       Behandle regnskap i revidert stand

3.       Behandle innkomne forslag og saker

4.       Fastsette kontingent

5.       Vedta budsjett

6.       Velge følgende tillitsrepresentanter:

a.       Styre, bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem, samt 2 vararepresentanter

b.       Utdanningskontakt

c.       2 revisorer med 2 vararepresentanter

d.       Representanter til idrettens kontaktutvalg i kommunen.

e.       Representanter til ting i de organisasjoner laget er tilsluttet

f.        Valgkomite på 3 personer

g.       Anleggsutvalg, bestående av 1 anleggsleder og minimum 1 medlem fra hver av lagets anlegg

h.       Særidrettsutvalg

7.       Gjøre vedtak om å opprette, eller legge ned særidrettsutvalg eller andre utvalg til spesielle formål.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.

 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 6. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.

Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.


§ 7. Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.


§ 8. Styret

Laget ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1.       Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2.       Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad.

3.       Oppnevne etter behov komiteer, utvalg, personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.

4.       Etter evne søke å løse  lagets oppgaver, jfr § 1., ved treningsvirksomhet, stevneopplegg, og på annen måte ivareta lagets og medlemmenes interesser.

5.       Leder er på valg hvert år. De øvrige i styret velges for 2 år. Nestleder og kasserer er på valg på årstall med like tall. Sekretær og styremedlem er på valg på årstall med oddetall. Vararepresentanter velges for et år av gangen.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer eller et flertall av medlemmene forlanger det.

Styret kaller inn utvalgsmedlemmer til styremøtene etter behov.

Et møte er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Over styrets møter føres protokoll.

Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslag.


§ 9. Styrets arbeid

1.       Lederen har den daglige ledelse av laget.

Lederen skal anvise alle utbetalinger, og lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt. Lederen skal påse at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt. Lederen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.

2.       Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.

3.       Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretæren skal i samråd med lederen føre lagets korrespondanse. Sekretæren skal dessuten være lagets arkivar.

4.       Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser jfr idrettens kontoplan, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. Underkasserere kan velges hvis det er behov for det.

5.       Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.


§ 10. Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på saklisten, som er tilstilet medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at laget skal oppløses, må vedtaket gjentas her med to tredjedels flertall.

Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av laget.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendringer, jfr § 11.

I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettsstyret.


§ 11. Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på saklista, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

§ 10. kan ikke endres.

Lovendringer må sendes til Idrettsstyret til godkjennelse


§ 12. Eiendommer og anlegg

Det nye Smøla IL eier og forvalter alle de anlegg og eiendommer som de tidligere idrettslagene IL Parat, IL Real og IL Smyl hadde rådighet over, og fått dette vederlagsfritt overdratt til seg.

Smøla IL forplikter seg til å drive og vedlikeholde disse eiendommer og anlegg etter retningslinjer trukket opp av lagets årsmøte.Publisert 11.02.2014 av Anita
 

 
 (C) Smøla I.L. | system: ROW fra ramvik.no