mandag, april 22, 2019

 
Sportsplan


Sportsplan

for

Smølaværing fotball

 

     Innholdsfortegnelse

 1. Generelt om sportsplanen

 1. Hensikt og mål

  1. For spillerne

  2. For trenerne

  3. For klubben

 1. Holdning, motivasjon og miljø

 1. Barnefotball – aldersgruppen 6 – 12 år

  1. Aldersgruppen 6 – 10 år

  2. Aldersgruppen 10 – 12 år

 1. Ungdomsfotball – aldersgruppen 12 – 16 år

  1. Aldersgruppen 12 – 14 år

  2. Aldersgruppen 14 – 16 år

 1. Rekruttering av nye spillere

 1. Fotballforbundets merkeprøver

 1. Påmelding/deltagelse i cuper

 1. Instruks for lagledere

 1. Instruks for fotballgruppa

 1. Foreldrevettregler

1. Generelt

Fotballaktiviteter i Smølaværing legges opp etter klubbens sportsplan. Alle våre trenere/ledere skal være kjent med innholdet i planen og legge opp sitt arbeid etter denne.

2. Hensikt og mål

Hensikten med sportsplanen er å lage en samlet plan for fotballaktiviteten i Smølaværing og skal påvirke:

1. For spillerne:

 • Basisferdigheter - situasjonsbestemte ferdigheter

 • Hurtighet/reaksjonsevne/fotballbevegelser

 • Samhandlingsevne/fotballforståelse

 • Fair Play : spillernes holdninger til medspillere, motspillere og dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger.

 • Holdninger i trening og på kamp

 • Spiller sitt ansvar er :

-vise respek for andre, uansett rase eller religion

-vis respekt for alle medspillere, uansett ferdighetsnivå.

-møte til rett tid til treninger og kamper, gi melding i god tid dersom du blir

forhindret.

-holde eget utstyr i orden, og pass på at laget sitt utstyr til enhver tid blir

ivaretatt.

-rydd etter deg, på utebane,(idrettshall) og garderobe.

-oppmuntre medspillere i motgang og medgang

-øv deg på å takle både seier og tap

-takk alltid motspillerne og dommerne for kampen.

-ha en positiv holdning til dommerens oppgave under kamp

-vis respekt for trenerens meninger

-være en god ambasadør for Smølaværing, både hjemme og borte

2. For trenerne/laglederne:

 • Gi trenere/lagledere i de enkelte aldersgrupper et hjelpemiddel for fotballopplæringen.

 • Fortelle treneren hva som forventes av treningsinnhold i den aktuelle aldersgruppe.

 • Poengtere/vise at det er mest meningsfylt å arbeide med en plan i stedet for tilfeldig valgte aktiviteter.

 • Øke trenerens kompetansenivå.

3. For Klubben:

Øke muligheten for å gi presis informasjon til våre samarbeidspartnere om det sportslige arbeidet i vår klubb.

Målsettingen for barne- og ungdomsfotballen:

 • Gi alle i Smøla kommune et tilbud om å spille fotball innenfor de rammebetingelser vi rår over, det vil si antall trenere/ledere, anlegg og en sunn økonomi.

 • Vi ønsker gjennom vårt arbeid å gi alle en positiv opplevelse av fotballen, som igjen fører til trivsel, trygghet og om mulig et varig engasjement innenfor fotballsporten.

 • Vi vil påvirke våre spillere til å ta ansvar overfor seg selv og andre i og utenfor fotballmiljøet.

 • Gjennom den sportslige plan ønsker vi å holde en høy kvalitet på spillerutviklingen og dermed øke muligheten for å få frem gode spillere.

- Treningsavgiftene skal holdes på lavest mulig nivå.

3. Holdning, motivasjon og miljø

Det hjelper lite at aktivitetene er gode, instruksjonen presis, kampoppsettet fornuftig og miljøet er tilpasset den enkeltes forutsetninger for læring hvis ikke spillernes holdninger holder mål. Med dette tenker vi på:

 1. Holdninger som angår krav til seg selv

 2. Holdninger som gjelder forholdet til andre

Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid bidrar til å øke fotballens anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse.


Holdninger overfor seg selv:

- Punktlighet i enhver sammenheng

- Vær forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv), fysisk og psykisk

- Positivt forhold til riktig kosthold

- Forståelse for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/kamp

- Unngå røyking, alkohol og andre rusmidler

- Ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke for å bli trent

- Ta skolegangen på alvor

- Tåle seier og tap

Holdninger overfor medspiller:

- Vær positiv, vær "kompis" i alle sammenhenger

- Gi ros/oppmuntring

- Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil

- Fair-play

Holdninger overfor motspillere:

- Vis god sportsånd

- Vis respekt

 Holdninger overfor trener/lagleder:

- Lytt! (kanskje noe å lære)

- Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp

- Vær samarbeidsvillig

- Unngå baksnakking ved uenigheter

- Gi beskjed ved forfall til trening og kamp

- Tilstreb lojalitet overfor trener/leders beslutninger

Holdninger overfor dommer/regelverk:

- Godta dommerens avgjørelser

- "ikke tøft å få kort"

- unngå negative reaksjoner - vær positiv

Holdninger overfor klubben:

- Vær stolt av klubben din

- Tilstreb klubbfølelse og samhold

- Si ja når klubben ber deg om en tjeneste

- Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen

Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for:

- ens egen utvikling som spiller

- hvor godt miljøet på laget kan bli

- hvor gode lagkameratene kan bli

- hvor godt laget kan bli


Ytre motivasjon:

 • spilleren spiller fotball for å oppnå en ytre belønning som sosial anerkjennelse,

suksess, premie og ens egen utvikling som spiller


Indre motivasjon:

 • Spilleren driver med fotball for dens egens skyld, for den gleden som følger med fotballspillet og miljøet

Den indre motivasjon har best langtidsvirkning. Stimulering av følelser hos utøverne for fotballspillets egenverdi blir derfor en forutsetning i all spillerutvikling.

Noen faktorer som påvirker spesielt den indre motivasjonen:

Konkurranse

Er det noe barn og unge liker, så er det ulike former for konkurranse. I fotball vil selve kampen mellom to motstandere være konkurranse-situasjonen og være årsaken til iver og engasjement. En ting er kampen mellom lagene, noe annet er kampen mellom én og én spiller, to mot én osv. i selve kampsituasjonen. Det utkjempes ikke så rent få "innbyrdesoppgjør" i løpet av en fotballkamp. Vi tror dette har en meget positiv innvirkning på læringssituasjonen i fotball og bør minne oss om at vi lagerkamplignede situasjoner også på trening som ungene kan stimuleres av.

Det å lykkes

Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha lyktes med en finte, en scoring, takling, gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt både på motivasjonen og på læringen, og spillerne synes det er moro å trene.

Det er viktig å innrette treningene slik at "det å lykkes" oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå.

Straff og belønning

Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omformulering. Ved kun å påpeke det negative og bare dette, vil læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp med redde og utrygge fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. Det er viktig at man alltid sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette i iveren etter å rette feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten. Det er viktig å huske at det går an å påpeke feil i en positiv tone. Noe som vi trenere også bør tenke på, er at mye feilretting og negativ kritikk i aldersbestemt fotball, kommer fordi vi trenere selv kanskje har en dårlig dag. Det bør selvsagt spillerne slippe å ta del i.

 • Miljø

Railo; "Trenings- og konkurransepsykologi", sier:

"I de senere årene har man fått en stadig større forståelse for at et godt lag ikke nødvendigvis er summen av de individuelt beste utøverne. Det gjelder i stor grad å finne utøvere som er i stand til å handle sammen og påvirke hverandre positivt".

I arbeidet med barn og unge ser en stadig hvor viktig det er at det skjer samhandling også utenfor fotballbanen. Det å skape en kameratgjeng gir positiv effekt på mange måter.


4. Barnefotball - aldersgruppen 6 - 12 år

Sportslige og sosiale målsettinger

Barnefotballen har store forskjeller både ferdighet- og interessemessig. Det betyr at kravene til trenerne blir store når det gjelder evne til organisering og motivasjon. Trenerne har et ansvar for å tilrettelegge aktiviteten slik at alle opplever mestring og gleden ved å lykkes.

Dette innebærer at trenerne i valg av øvelser påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen i en del av treningen (8 - 10 år). I 10 - 12 årsalderen utvikles dette mer for å øke selvtillit og skape god selvfølelse for enkeltspilleren uavhengig av ferdighetsnivå.

4.1 Aldersgruppen 6 - 10 år

Karakteristiske trekk ved barn fra 6 - 10 år.

For å kunne lage et godt fotballtilbud til barn i denne aldersgruppen, må man vite litt om deres utvikling og modenhet, og tilpasse aktivitetene etter dette. Fysiologisk sett er det liten forskjell på jenter og gutter. Dette betyr at de kan behandles likt, og det er ikke noe i veien for at jenter og gutter trener og spiller sammen. De viktigste trekk man må ta hensyn til er:

Fysisk

Barna har stort behov for fysisk utfoldelse og er svært aktive. De tåler lite isolert fysiskpåvirkning og trenger ofte pauser. Liten utvikling av kretsløpsorganene, unngå derfor ren fysisk trening uten ball, det har lite for seg. Det er stor spredning i ferdighet og fysisk kapasitet.

Teknisk

Koordinasjonsevnen er ikke ferdig utviklet. Spesielt de yngste vil ha vansker med å læreteknikk med stor vanskelighetsgrad.

Sanseinntrykk

Oppfattelsesevnen er begrenset. Barna vil ha vanskelig med å

Bedømme avstander

- Reagere på fart

- Oppfatte flere bevegelser og ferdigheter samtidig

Sosialt

Barna mangler forutsetninger for å samarbeide med mange. De fungerer absolutt best i små grupper. Først og fremst er de opptatt av seg selv og ballen, de bryr deg lite om lagspill.

Sosiale og holdningsmessige mål:

 • Alle skal inkluderes i spillet og laget.

 • Alle skal spille like mye.

 • Skape trivsel, trygghet, lyst og glede.

 • Grensesetting.

 • Understreke betydningen av foreldre rollen, være tilstede ved kamper og på trening.Oppfattelsesevne

Barna er stort sett opptatt av konkrete situasjoner. De vil være der hvor ballen er og bryr seg ikke om ting som skjer langt vekk. Forståelsen for muntlig instruksjon er liten, og regler som skal følges må være enkle. Stort sett er barna lette å motivere, men motivasjonen er ofte kortvarig. De fleste vil også ha problemer med å konsentrere seg om en ting i lang tid.


Mål for opplæringen:

Dette bør vektlegges:

 • Spille fotball.

 • Øvelser for å ivareta tekniske detaljer, føre ballen, pasninger, skudd, heading.

 • Lære å ta imot instruksjon.

 • Respekt for medspiller og motspillere.

 • Aktiviteten skal være lystbetont og morsom

 • Egne jente- og guttelag for aldersgruppen 6 til 8 år.

 • Rotasjon på lagfunksjoner

For aldersgruppen 8 til10 år:

 • Begynne med grunnleggende teknisk trening.

 • Koordinasjons trening.

 • Repetisjon av øvelser gjennom sesongen gir opplevelse av utvikling

Aktiviteter for aldersgruppen 8 til 10 år:

 • Øve på tekniske detaljer, med enkle øvelser.

 • Individuelle og parvise øvelser, føring av ball pasninger, heading, demping og kontroll av ball.

 • Samspill der 2-4 spillere øver på pasninger, mottak, kontroll og skudd.

 • Samarbeid gjennom invitasjon, pasning.

 • Øvelse på motspill, på et lite område med få spillere, men med mange avslutninger.


For keeperrollen gjelder:

 • At alle skal forsøke seg uten at vi går inn i organisert trening.

 • Fokus på grep, grunnstilling, distrubisjon.

Innføring av enkle regler:

 • Hva skjer ved innkast?

 • Hva skjer ved corner?

 • Hva skjer ved utspill?

 • Hva skjer ved frispark?

 • Hva skjer ved avspark?


Ellers bør trenere og lagledere:

 • Legge opp til mestring, ta en utfordring, forsterke opplevelser av mestring.

 • Gi spillerne mye, og bare ros og rettledning, i aldersgruppen 8-10 år

 • Ha fokus på det mentale, gode opplevelser og vennskap.

 • Oppmuntre til ball lek hjemme/ i nærmiljøet.Utdanning:

 • Trenere bør ha gjennomført, eller i løpet av sesongen, gjennomføre kurset

”Aktivitetsleder 1”.

Treningsmengde for aldersgruppen 6 – 8 år

 • 1 gang pr. uke

 • 1 time, naturlig varighet pr. treningsøkt.

 • Delta på inntil 4 lokale turneringer pr. år hvis ikke seriespill

Treningsmengde for aldersgruppen 8 – 10 år

 • 1 gang pr. uke + evt. kamp.

 • 1time til 1 time og 30 minutter, naturlig varighet pr.treningsøkt.

 • Delta på maks 3 lokale turneringer pr. år.

4.2 Aldersgruppen 10 - 12 år

Spillform i kamp er fortsatt 7´er fotball,(11`er hvis nok spillere). Allsidighet er fortsatt et viktig prinsipp for idrettsaktiviteten. Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læringen av ulike ferdigheter. Ballen brukes mest mulig i treningsaktiviteten.


Karakteristiske trekk for 10 - 12 åringene

 • Jevn og harmonisk vekst

 • Fysisk høyt aktivitetsnivå

 • Spillerne er meget lærevillige og ærgjerrige

 • Relativt ulik utvikling av jenter og gutter

 • Kreativiteten utvikles

 • Opptatt av regler og rettferdighet

 • Selvkritikken øker

 • Gunstig alder for påvirkning holdninger

Sosialt:

 • Inkluder alle i spillet og i lagmiljøet.

 • Grensesetting.

 • Lik spilletid.

 • Skape trygghet, trivsel, lyst og glede.

 • Oppfordre og understreke viktigheten av at foresatte er tilstede på kamper og trening.


Mål for opplæring:

Teknisk ferdighetstrening må prioriteres

 • Spillere vil ha større utbytte av å terpe på instruksjonsmomentene.

 • Spill på små områder med få spillere på laget.

 • La kreativiteten hos den enkelte spiller få stor plass.

 • Styr ikke spillet for mye – husk spillerne har også ideer.

 • Man bør jobbe med holdninger til treningsregler, treningsvaner, selvdisiplin, hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring.

 • Rotasjon på oppgaver

 • Trivsel og mestring

 • Ikke topping av lag
Aktiviteter for aldersgruppen 10-12 år:

Basisferdighetene skal videreutvikles gjennom isolert teknisk trening og i spilløvelser.

 • Føring, vending, dribling, finting, pasning og skudd.

 • Mottak: føring i en retning, pasning, skudd, vending, uten press.

 • Pasningsteknikker.

 • Skuddteknikker.

 • Heading.

 • Duell.

 • Koordinasjonstrening.

 • Demping og kontroll av ballen.

 • Treffe med ballen, store mål.

 • 2-4 samspiller med pasninger, mottak, kontroll, skudd.

 • Samarbeid gjennom invitasjon, pasning.

 • Spill på små områder og med få spillere, men med mange avslutninger.

 • Støttespill.


De angrepsmessige prinsipper er de viktigste i denne gruppen. Disse må prioriteres!

Press på ballfører og dybde innføres helt elementært for en begynnende forståelse.

I tillegg må spillere begynne å forholde seg til de taktiske valgene og ansvar for å

Spille medspiller god.


 • Taktiske valg for ballfører: pasningsalternativer, pasningsvinkel, pasning enkel å ta imot, pasningsfinte.

 • Taktiske valg for mottaker: avstand til spiller, invitere til pasning, dybde/ bredde i pasningsspillet, bruk av støtte, være mottakelig for pasning.

 • Forsvarsspill, sikring, pressteknikk.


Keeper:

 • Oppmuntre spillere som vil prøve seg i mål.

 • Begynnende elementær innføring i basisteknikker, grep, mottak, grunnstilling, fall-teknikk, distribusjon, enkelt feltarbeid.

 • Plassering og bevegelse

 • Dirigering

 • Avklare roller og ansvar (keeper og medspiller)

Lagorganisering:

 • Alle skal prøves på ulike plasser.

 • Alle er forsvarere/angripere.

 • Forsøke å holde posisjoner i størst mulig grad, ikke slavisk.

 • Spille seg ut av eget forsvar, helst gjennom midtbanen.

 • Videreutvikle forståelse for 7èr fotball, (evt 11`er fotball).
Ellers bør trenere og lagledere:

 • Legge opp til mestring, forsterke opplevelsen av mestring, å ta en utfordring.

 • Legge opp til vanskelighetsgrad som er krevende for hver enkelt spiller, sette sammen spillere med ”like” ferdigheter.

 • Gi ros og rettledning, instruere, gi positive veiledning!.

 • Gjennomgang av dagens trening.

 • Ha fokus på det mentale, gode opplevelser, vennskap.

 • Delegering av ulike oppgaver.

 • Oppmuntre til egentrening.

 • Dele i rene jente og gutte lag.

 • Rotasjon, unngå ”topping” av lag.

Utdanning:

 • Ønsket utdanning er ”trener 1” kurs, men bør i løpet av året gjennomføre ”Aktivitetsleder 1 kurs”.

Treningsmengde:

 • 1-2 treninger pr. uke + kamp.

 • 1 time og 30 minutter til 2 timer, er nå vanlig treningsøkt.

 • Ca 3 turneringer pr. år


Det er viktig å ta hensyn til barn som delta i andre idretter. Dette slik at treningsoppmøte ikke legger hindringer i veien for barnas behov for allsidig idrettsutfoldelse.

5. Ungdomsfotball – aldersgruppen 12 – 16 år

Sportslige og sosiale målsetninger

Øvelser mellom to eller flere spillere organiseres etter prinsippet om ferdighetslikhet

Likhetsprinsippet som begrep har vært assosiert med at spillere blandes likt mellom

ulike ferdighetsnivå. Deler av treningen bør organiseres slik at øvelsene gjennomføres med ferdighetslikhet mellom spillerne. Dette sikrer raskere individuell framgang og ferdighetsutvikling som er en forutsetning for å øke selvtillit og motivasjon.

Spillere med høyt ferdighetsnivå bør få tilbud om å trene i en høyere årsklasse.

5.1 Aldersgruppen 12 – 14 år

Karakteristiske trekk for 12-14 år:

 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling.

 • Flere har kraftig lengdevekst.

 • Finkoordinasjonen er fortsatt i sterk utvikling.

 • Kreativiteten blomstrer.

 • Spillerne er ærgjerrige og lærenemme.

 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger.

 • Spillerne er meget bevisste i forhold til rettferdighet.

 • Stor variasjon i prestasjon og humør.

Mål for opplæringen:

 • Mer fokus på taktisk/ tekniske ferdigheter, videreutvikle dette.

 • Spiller utvikling.

 • Oppleve nytten av repetisjon, automatisering.

 • Konsentrasjon, interesse og entusiasme i læresituasjonen.

 • Angrepsoppbygging og avslutning.

 • Forsvarsarbeid, hindre rom, press og sikring.

 • Lære betydningen av å spille medspiller god.

 • Koordinasjonstrening.

 • Holdninger ”fair play”.

Aktiviteter for 12-14 år:

Momenter fra aldersgruppen 10-12 år, skal videreutvikles og perfeksjoneres.

 • Føring, finting, dribling, vending, pasning og skudd.

 • Mottak – føring i en retning, pasning, skudd, retningsbestemt vending.

 • Pasningsteknikker.

 • Skuddteknikker.

 • Demping, fot, bryst, hode.

 • Heading.

 • Fotballbevegelser – løpsteknikk, akselerasjon, bråstopp, maks fart

 • Samspill med fokus på tekniske ferdigheter, pasninger, mottak, kontroll, skudd, invitasjon til pasning.

 • Motspill, lite område, med få spillere, mange avslutninger

Tekniske og taktiske ferdigheter.

 • Taktisk valg for ballfører: pasningsalternativer, pasningsvinkel, pasningen er enkel å ta imot, pasning/pasningsfinte.

 • Taktiske valg for mottaker: avstand til spiller, inviter til pasning, dybde/bredde i pasningsspillet, bruk av støtte, være mottakelig for pasning.

 • Angrepsspill: bygge opp angrep, gi ballfører støtte, skape rom, avslutte angrep, alene med målmann – avslutning, innlegg, bevegelse foran mål – avslutning.

 • Forsvarspill: press/ sikring/ markering, plukke opp motstander, komme på riktig side, vinne tilbake ballen/takling.

Keeper:

 • Overgang til spesiell keepertrening, men fortsatt aktuelt med rotasjon.

 • Læres opp til å drive egen oppvarming/utvikle selvstendighet.

 • Læring av teknikk med fokus på:

 • grep, grunnstilling og distrubisjon.

 • Plassering og bevegelse, sidelengs, bakover og fremover.

 • Satseteknikk.

 • Sprang og falltenikk.

 • Dirigering (samhandling og kommunikasjon)

 • Kommunikasjon.

 • Tilbakespill.

 • Feltarbeid.

 • Boksing.

 • Finting.

 • Avklare roller og ansvar (keeper og medspiller)

Lagorganisering

 • Viktig å la spillerne forsøke seg på ulike plasser, men lengre tid i hver rolle.

 • Fokusere på betydningen av å spille seg ut av eget forsvar gjennom midtbane.

 • Understreke betydningen av bevegelse – verdien av overtallssituasjoner.

 • Systematisere forsvarsarbeid – spesielt press/sikring.

 • Alltid å understreke at spillerens rolle/plassering på laget bare er et utgangspunkt – kreativiteten settes i høysete.

Sosialt.

 • Inkludere alle i spillet og lagmiljøet.

 • Ansvar for at gruppen skal fungere sosialt sammen.

 • Skape holdninger for å ta ansvar for gode læresituasjoner, og å prester påtreninger og kamp.

 • Trivsel.

Ellers bør trenere og lagleder:

 • fortsette arbeidet i breddeperspektiv, legge opp til mestring, å ta en utfordring, forsterke opplevelsen av mestring.

 • Legge opp til vanskelighetsgrad som er krevende for den enkelte spiller, sette sammen spillere med ”like” ferdigheter, parvis eller gruppevis.

 • Gi spillerne ros, rettledning og positiv veiledning!

 • Ha fokus på det mentale, gode opplevelser/vennskap.

 • Delegere oppgaver – oppvarming, uttøyning osv.

 • Oppmuntre til egen trening.

 • Dele i rene jente og guttelag.

 • Rotasjon, unngå topping av lag

 • Gjenomgang av dagens trening.

Utdanning:

 • Ønsket utdanning er ”trener 1 kurs”, men bør i løpet av året gjennomføre ”Aktivitetsleder 1 kurs”.

Treningsmengde:

 • To treninger pr. uke

 • 1 time og 30 minutter til 2 timers treningsøkt pr. gang

 • delta på ca 3 turneringer pr. år + evt serie spill.

5.2 Aldersgruppen 14-16 år

Karakteristiske trekk for 14-16 år:

 • Ekstrem vekstperiode.

 • Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene.

 • Koordinasjonen er i fin utvikling

 • Sterk vekst av kretsløpsorganene, som har betydning for utholdenhet og løps kapasitet.

 • Pubertetsproblematikk, sterkt sosialt behov, kreativitet i stadig utvikling.

Mål for opplæringen.

 • Videreføring av målene for 12-14.

 • Mer helhetlig tenkning, utvikle tekniske og taktiske ferdigheter.

 • Kamplik trening.

 • Bevisstgjøring av følgende temaer: Forsvarsspill, oppbygging av angrep, skape avslutninger, avslutning.

 • Utholdenhet helst i form av spilløvelser

Aktiviteter for 14-16 år:

 • Øving og repetisjon, øve mye på mottak og vending.

 • Individuelle og parvise øvelser med: føring, finting, dribling, vending, pasning og skudd.

 • Mottak skal øves med fot, bryst og hode, også i bevegelse. – føring i en retning – pasning – skudd – legge igjen – vending, retningsbestemt, med og uten press.

 • Passningsteknikker, korte og lange pasninger.

 • Heading

 • Skuddteknikk

 • Koordinasjonstrening

 • Duelltrening

 • Sirkeltrening, og annen styrketrening

 • 2-4 samspiller med pasninger, mottak, kontroll, skudd

 • Samarbeid gjennom invitasjon, pasning

 • Spill på små områder og med få spillere, men med mange avslutninger.

 • Støttespill

Tekniske og taktiske ferdigheter:

Forsvar:

Handler om å nekte motspiller rom.

Prinsipper i forsvarsspill: konsentrering, sone, sideforskyve, dybde, opphold og balanse.

Forsvarspill oppgave: komme på riktig side, plukke opp motstander, press på ballfører av 1. forsvarer, sikring av 2. forsvarer, markering av 3. forsvarer, vinne tilbake ballen, kommunisere, vinne dueller, bryte.

Oppbygging av angrep:

  • Bevisstgjøre laget på viktigheten av samhandling mellom lagdelene.

  • Initiativ, bevegelse offensivt, skape pasningsmuligheter fremover på banen.

  • Bevisstgjøre laget på støttefunksjonen.

  • Bevisstgjøre ansvar for å skape rom.

  • Oppbygging av angrep: spill lange pasninger opp mot angriper høyt oppe på banen.

  • Spille på møtende midtbanespiller, spille laget ut av forsvarsone via midtbane

  • Spille opp langs en side.

Skape avslutninger:

 • Bevisstgjøre på effekten av bredde og dybde:

 • Gjennombrudd på siden via – overlapping, crosspasning, pasning tilbake

 • Gjennombrudd i midten via – veggspill, skape to mot en situasjon, bevegelse uten ball, pasning gjennom forsvarsrekken, pasning tilbake.

 • Et gjennombrudd krever: samhandling, riktig taktisk valg av ball fører, taktisk valg for mottaker som: pasningsalternativer, pasningsvinkler, avstand til spiller, invitere til pasning.

Avslutninger:

 • Sentrale momenter er bevegelse foran mål – første eller bakerste stolpe, retur rom, pasningsalternativ, finte, skudd, aggressivitet, fokusert og kynisk.

Keepertrening:

 • Utvikle prinsippene fra barnefotballen, med fortsatt vektlegging av

teknikktrening med fokus på :

 • grep, grunnstilling og distribusjon

 • plassering og bevegelse sidelengs, fremover og bakover.

 • Dirigering, sjefsrollen som dirigent av eget forsvar.

 • Kommunikasjon.

 • Tilbakespill.

 • Satsteknikk.

 • Sprang og fallteknikk.

 • Dødball, straffespark.

 • Boksing, finting.

 • Feltarbeid som krever: dristighet, besluttsomhet.

 • Gode distribusjonsferdigheter som: igangsetting etter gjenerobring, starte offensive overgangsfaser, trene på utspill fra hånd og fot, i dødball- og spillsituasjoner.

 • Fortsatt aktuelt med rotasjon, men om noen viser spesiell interesse/ferdigheter, bør de oppmuntres til å utvikle rollen som keeper.

Lagorganisering

 • Vi ønsker som hovedregel å spille oss ut av eget forsvar gjennom midtbanen.

Videre å utvikle spillerne til å se etter tidlige løsninger innen på forhånd gitte rammer.

 • Vektlegge keeperens rolle som 1`ste angriper med god distribusjonsteknikk.

 • Hele laget skal med i angrep.

 • Unngå strekk i laget.

 • Viktigheten av å holde laget samlet også i angrep med unntak av kontringsspill som trenes spesielt.

 • Større vektlegging av samhandlingen defensivt. Alle er forsvarsspillere når vi mister ballen(kollektivt ansvar). Husk hensiktsmessig avstand mellom lagdelene.

 • Spillerne bør få forsøke ulik organisering av laget både offensivt og defensivt som ledd i utviklingen av fotballforståelsen.

Sosialt:

 • Ansvar for at gruppen skal fungere sosialt sammen.

 • Skape holdninger for å ta ansvar for gode læresituasjoner, og å prestere på treninger og kamp.

 • Inkludere alle i spillet og i lagmiljøet.

 • Trivsel.

 • Skape gode holdninger til rusmidler.

 • Bevisstgjøre spillere på hvordan klubben fungerer, ressursbruk og ansvaret som forbilder for yngre spillere.

 • Oppfordres til å gjennomføre kurs med sportslig tema, og dommer kurs.

Ellers bør trenere og lagleder:

 • Oppmuntre til egentrening.

 • Skjerpe kravene til kvalitet på treningene.

 • Lære spillerne å forstå nødvendigheten av mange repetisjoner med kvalitet.

 • Lære spillerne nødvendigheten av konsentrasjon, interesse og entusiasme i læresituasjonen.

 • Lære spillerne gode holdninger til det å ta ansvar i selve spillesituasjonen.

 • Spillermøte.

 • Ha fokus på det mentale, gode opplevelser/vennskap.

Utdanning:

 • Trener bør ha, eller gjennomføre trener 1 kurs, minimum ”Aktivitetsleder 1” kurs i løpet av året.

 • Kurs for ferdighetsutvikling for ungdom som kan gjennomføres i klubben for trenere og spillere.

 • Kurs for Keeper ” god i mål”.

Treningsmengde:

 • To til tre treninger pr. uke

 • 1 time og 30 minutter til 2 timers treningsøkt pr. gang

 • Delta på inntill 3 cuper + evt serie.

 • To til tre treningskamper i vinter halvåret.

Individuell oppfølging:

 • Treneren må på dette alderstrinnet følge opp sine talenter ved å sørge for at spilleren får de beste utviklingsmuligheter. Det bør settes konkrete utviklingsmål og gis tilbakemelding om utvikling hos spilleren til fotballgruppen.

 • Det er et mål at spillere fra vår klubb skal finnes på samtlige sone- og kretslag for 14 – 17 år.

 • For talenter fra vår klubb, må forholdene legges til rette slik at disse kan trene på høyere nivå (juniorlag eventuelt seniorlag).

 • I slike vurderinger er det ikke nok å vurdere spillernes ferdighetsnivå. Psykiske/fysiske egenskaper må også tas med, slik at klubben forebygger at spillerens sosiale og mentale egenskaper nedbrytes.

 1. Rekruttering av nye spillere

Smølaværing skal kunne gi alle som ønsker det et godt sportslig tilbud, først og fremst i egen kommune, men og til andre som ønsker tilhørighet i vår klubb.

Hvordan :

 • rekruttering fra allidretten i klubben

 • markedsføring av våre treninger via media og flygeblad, oppslag i nærmiljøet

 • rekruttering fra egne rekker ved aldersopprykk

Ved overgangs henvendelser gjelder følgende prosedyre:

 1. Spilleren får en orientering om plan for den aktuelle aldersgruppe

 2. Vi ber den aktuelle spiller drøfte saken grundig med sine foreldre/foresatte (aldersbestemt klasse).

 3. Vi ber spiller (i samråd med foreldre v. aldersbestemt klasse) å ta kontakt med "gammel klubb" og fylle ut nødvendige skjema.

 4. Initiativet ligger deretter på spiller, ikke på Smølaværing.

 5. Trener for den aktuelle aldersgruppe i samråd med leder i fotballgruppa avgjør deretter om vi kan ta imot vedkommende spiller. Spilleren må ikke benyttes i seriespill for Smølaværing før kretsen har bekreftet at overgangen er ok.


 1. Fotballforbundets merkeprøver

Fotballforbundet har laget et hefte for gjennomføring av merkeprøvene.

Det kan være mest hensiktsmessig å komme i gang med øvelsene på vårparten. Det bør arrangeres én felles aktivitetsdag (for eksempel lørdag) for alle lag i klubben i mai eller juni. Oppfølging med 2 - 3 fellesdager i september/oktober, siste frist 31.10 hvert kalenderår.

Trenerne bør legge inn øvelser fra ferdighetsmerkeprøvene som ledd i oppvarmingen eller teknisk trening i den enkelte treningsøkt gjennom sesongen.

Lagleder deler ut registreringskort og foretar utfylling av skjema som skal sendes til Nordmøre og Romsdal fotballkrets.


8. Påmelding/deltakelse i cuper

Generelt

Hensikten med cuparrangement er hovedsakelig å gi et ekstra tilbud om kamper utenom seriespillet.

Visse faktorer er viktige å ta hensyn til når du velger hvilke cuper ”ditt” lag skal prioritere.

 • antall kamper og varighet på hver kamp

 • baneforhold (gress/grus/kunstgress/hall)

 • samt miljømessige og sosiale aktiviteter ellers

 • pris/egenandel

Det bør i samråd med spillernes foresatte bestemme hvor mange og hvilke cuper dere skal delta i.


Cuparrangement

- Lagleder vil få tilsendt informasjon om cuper. Noen av disse vil bli sendt på mail og lagleder eller trener må derfor ha en mailadresse hvor de kan motta informasjon. Det finnes også informasjon om andre cuper på internett.

- Smølaværing dekker påmeldingsavgiften til hvert enkelt lag med fradrag for egenandel. Se eget punkt vedr. cuper i laglederinstruksen.


 1. Instruks for lagledere

 1. Kontingent / treningsavgift

Lagleder skal være behjelpelig med utdeling av giroer og annen informasjon fra klubben til spillerne.

Spillere som ikke har betalt kontingent/treningsavgift innen fristen skal ikke brukes i seriekamp. Spillere på A-lag og Damelag(11’er) skal betale lisens til Fotballforbundet før serien starter. Spillere som ikke har betalt denne lisensen må under ingen omstendighet benyttes i kamper, da dette fører til at klubben får store bøter fra fotballkretsen ved sesongslutt!

 1. Liste over lagets spillere

Liste over spillerne skal leveres adm.leder innen fristen (28.02). Denne blir brukt som grunnlag for å sende ut giro vedr. treningsavgifter. Listen skal inneholde følgende opplysninger:

 navn

 adresse

 fødselsdato og år

 telefonnummer og mail-adresse

 for aldersbestemte lag skal foreldrenes navn påføres lista

Hvis det kommer ny spillere i løpet av sesongen, må navn og personalia på disse sendes adm.leder snarest.

 1. Terminliste

Lagleder tar kontakt med fotballgruppa for å få terminliste.

 1. Penger / fergekort / utgifter til dommer

Penger og fergekort hentes hos kasserer i fotballgruppa. Leveres tilbake etter avtale – sammen med kvittering! Dommeren må kvittere for at pengene er mottatt, og kvitteringen leveres kasserer.

5. Cuper

Lagleder har ansvar for å melde på lag til cup, max. 3 cuper på hvert lag. ( max. 4 for knøtter som ikke deltar i serie) Adm.leder må få informasjon og kostnadsoversikt. Innbetalingsblanketten som følger med påmeldingen fylles ut og leveres til adm.leder – sammen med kopi av invitasjonen.

Egenandel pr. spiller til cuper settes av fotballstyret i Smølaværing.

Lagleder samler inn penger før cupstart og leverer dem til kasserer sammen med en liste over hvem som har betalt.

Norway Cup – lagene må selv organisere tur og samle inn penger til dette. Det kan sendes søknad til styret om økonomisk støtte.

6. Utstyr / materiell

Lagleder får utlevert nødvendig materiell hos materialforvalter ved sesongstart. Lagleder er ansvarlig for å føre liste over hvilket draktnr. som er utlevert til de forskjellige spillerne og sørge for at alle draktene blir innlevert ved sesongslutt. Lagleder sørger for at alle fotballer blir merket og at det blir reservert en matchball. Lagleder er ansvarlig for at alt materiell blir tilbakelevert materialforvalter ved sesongslutt.

7. Rekvisita til lagleder / Nøkkel

Perm til oppbevaring av papir, skilleark osv. fås ved henvendelse til adm.leder. Det samme gjelder nøkkel til garderobene. Det skal som hovedregel utdeles 1 nøkkel pr. lag, lagleder blir enig med treneren/e om hvem av dem som skal disponere nøkkel.

 1. Kamp

Lagleder/foreldrekontakt lager liste til spillere/foreldre over kamptid, sted og hvem som skal kjøre.

Gi beskjed til kretsen, baneansvarlig og spillere/foreldre ved endring av hjemmekamp.

Ta med dommerkort til hjemmekampene, sørge for at det blir utfylt og postlagt etter kampen.

Ved hjemmekamp skal lagleder/foreldrekontakt ønske det gjestende lag velkommen og vise dem hvilken garderobe de skal benytte. Ved draktlikhet sørger lagleder/foreldrekontakt for at bortelaget får vester. Lagleder/foreldrekontakt må sørge for at dommeren får drikke.

 1. Overgangsskjema nye spillere

Lagleder skal sørge for at spillere som kommer fra en annen klubb, og som har fylt 12 år ved kalenderårets begynnelse, fyller ut ”Overgangsskjema”. Hvis spilleren ikke har vært aktiv de to siste årene skal det fylles ut skjema for ”Endring av klubbtilhørighet”. Skjemaene fås ved henvendelse til fotballkretsen eller til leder fotballutvalget.

Utfylte skjema m/spillers underskrift sendes leder fotballutvalget som sørger for rekommandert sending til spillerens tidligere klubb og innbetaling av overgangsgebyr. Ny spiller må ikke brukes før fotballkretsen bekrefter at overgangen er godkjent!

 1. Sone- og kretslagssamlinger/kamper

Lagleder skal sørge for informasjon til spillere på sitt lag som er tatt ut til samlinger/kamper og sørge for koordinering av skyss.

11. Rengjøring av garderober

Garderobene skal rengjøres hver gang de har vært i bruk!

Hvis alle tar ansvar vil ingen komme til skitne garderober!

Lagleder/foreldrekontakt er ansvarlig for at laget ikke forlater garderobene uten at de er rengjort - jobben bør fordeles mellom spillerne eller foreldrene. Lag gjerne en liste ved sesongstart over hvem som har ansvaret for de forskjellige datoene – så slipper en å diskutere dette etter hver trening – de som er forhindret bør selv kunne ta ansvar for å bytte med noen andre.

12. Treningsdresser/Overtrekksdresser

Når sponsorer er på plass tilbys hver enkelt å kjøpe seg treningsdress mot en egenandel på 250.-

 1. Skade på spiller.

Hvis det oppstår skade på noen av spillerne. Det kan være både i kamp, trening eller cuper i regi av Smølaværing. Det skal da fylles ut et skademeldings skjema som trenere/lagledere kan få med leder i fotballgruppa eller leder Smøla IL.10. Instruks for fotballgruppen

Har ansvar for all fotballaktivitet i laget. Skal arbeide for at rekrutteringen til de aldersbestemte lag øker, og at det blir satt fokus på miljø og trivsel for alle alderstrinn. Skal sette opp lag i de ulike klassene, og skaffe trenere/lagledere til samtlige lag. Gruppen rundt hvert lag skal bestå av 4 medlemmer, med følgende ansvar:

 • Trener

 • Lagleder

 • Foreldrekontakt

 • Foreldrekontakt

Fotballgruppen bør bestå av følgende personer:

 • En fra styret Smøla IL

 • En fra styret IL Væring

 • En kasserer

 • En matrialforvalter/baneansvarlig

 • En dommer kontakt

De tre nederste bør rekrutteres fra følgende:

 • 1 fra jentefotball

 • 1 fra guttefotball

 • 1 fra senior gruppen.

Gruppen skal:

 • Skaffe trenere/lagledere for aldersgruppen 14 år og eldre, før 01.01.

 • Skaffe trenere for aldersgruppen under 14 år, før 01.01.

 • Ha møte innen to uker etter årsmøte for å fordele arbeidsoppgaver og bestemme dato for informasjonsmøte med trenere/lagledere.

 • Ha fellesmøte med trenere/lagledere innen 30.3 og innen 30.11.

 • Arrangere felles avslutning for alle i fotballgruppen innen 31/12 hvert år.

Leder og nestleder i fotballgruppen

Er medlem i hvert sitt styret, og har ansvar for:

 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter i gruppens regi.

 • Sende innkalling til møter i gruppen og sørge for skriftlig referat.

 • Sende oversikt til adm. leder hvilke lag som skal påmeldes i serien, og hvem som er trener/lagleder for disse.

 • Påse at det blir sendt søknad vedr. leie av gymsaler/haller innen 01/10.

 • Sørge for informasjon og materiell til trenerne ved sesongstart.

 • Sørge for plakater/klubbspalte vedr. treningstider utendørs innen 01.03.

 • Sørge for informasjon om sesongen/treningstider på første trening.

 • Påse at deltagerlister blir sendt adm. leder innen 28.02.

 • Sørge for informasjon fra gruppens aktiviteter til klubbavisen.

 • Skrive årsmelding for gruppen innen fristen.

 • Sette opp budsjett for gruppen, leveres adm. leder innen fristen.

 • Bistå adm. leder ved tildeling av treningstider, ved behov.

 • Representere laget i møter som naturlig hører under gruppen, f. eks møter i fotballkretsen, skal sørge for å skaffe vara ved forfall.

Medlemmene i fotballgruppen skal delta på møter i gruppen og bidra til at gruppens oppgaver blir utført.


  1. Foreldrevettreglene


Foreldrevettregler

Foresatte, foreldre og besteforeldre.
Gjennom barn og ungdoms deltakelse i fotball vil omtrent annenhver husstand ha et forhold til fotball, enten som deltaker eller som tillitsvalgte, foreldre og foresatte. Denne frivillige innsatsen utgjør selve grunnfundamentet som norsk fotball bygger på. Stor deltakelse fra ressursgruppen foresatte, foreldre og besteforeldre vil i framtiden være helt vesentlig for å kunne drive fotballaktiviteten.

Foreldrevettregler:
Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Møt fram til kamp og trening
- barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
- ikke bare dine kjente

3. Oppmuntre i medgang og motgang
- ikke gi kritikk

4. Respekter lagleders bruk av spillere
- ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder
- ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
- ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende
- ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
- ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
- ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball
- ikke du

Publisert 09.06.2013 av Anita
Tag: fotball idrett lagspill serie sport
 
 (C) Smøla I.L. | system: ROW fra ramvik.no